intesa_logo
informohu
 
 
spacer
  • ebanking
  • Degët
  • Kontakt
  • ATM
Internet Banking
Logohu
Intesa Mobile
Më shumë
CALL CENTER
08006000
(Falas nga Albtelecom & Eagle)

+355 4 22 76 000/ 222/ 223
+ 355 (0) 692080903
produktet po ngarkohen

INTESA SANPAOLO NENSHKRUAN KOTRATEN PER TE BLERE ASETE TE CAKTUARA DHE DETYRIME TE BANCA POPOLARE DI VICENZA DHE VENETO BANCA

spacer
home

 

 


NJOFTIM PER SHTYP


INTESA SANPAOLO NENSHKRUAN KOTRATEN PER TE BLERE ASETE TE CAKTUARA DHE DETYRIME TE BANCA POPOLARE DI VICENZA DHE VENETO BANCA

 

Turin – Milan, 26 Qershor 2017 - Në vijim të vendimit unanim të arritur nga Bordi Drejtues i saj, Intesa Sanpaolo ka nënshkruar një kontratë me likuiduesit e Banca Popolare di Vicenza dhe Veneto Banca lidhur me blerjen nga Intesa Sanpaolo të disa aseteve, detyrimeve dhe marrëdhënieve të caktuara juridike të dy bankave, për një çmim simbolik prej € 1 (Euro).

 

Ndërhyrja e Intesa Sanpaolo bën të mundur shmangien e pasojave serioze sociale që do të rridhnin pëndryshe nga procedurat e likuidimit të detyrueshëm administrativ për të dy bankat. Kjo ndërhyrje do të ruajë vendet e punës në bankat e përfshira, kursimet e rreth dy milionë familjeve, aktivitetet e rreth 200,000 sipërmarrjeve të mbështetura financiarisht dhe, për rrjedhojë, vendet e punës së tre milionë njerëzve në zonat që regjistrojnë normën më të lartë të rritjes ekonomike të Italisë.

 

Intesa Sanpaolo do të blejë një gamë të caktuar aktivitetesh, e cila përjashton NPL-të (huatë e këqija, kredi të pamundura për t'u paguar dhe pagesat që u ka kaluar afati), obligacionet e subvencionuara, si dhe aksionet dhe marrëdhëniet e tjera juridike që Banka nuk i konsideron funksionale për blerjen. Sidoqoftë, Intesa Sanpaolo do të shpërndajë 60 milionë euro në total si dëmshpërblim për kursimtarët e vegjël që zotërojnë obligacione të subvencionuara të lëshuara nga dy bankat, e cila përfshin një shumë si ndërhyrje e saj e veçantë, përveç kontributit të saj të parashikuar proporcional në fondin e vënë në dispozicion nga sistemi bankar.

 

Qëllimi i blerjes përfshin, përveç aseteve dhe detyrimeve të përzgjedhura të Banca Popolare di Vicenza dhe Veneto Banca, aksionet në Banca Apulia S.p.A. dhe Banca Nuova S.p.A, SEC Servizi S.c.p.a., Servizi Bancari S.c.p.a. dhe, me miratimin e autorizimeve përkatëse, në bankat që veprojnë në Moldavi, Kroaci dhe Shqipëri. Në mënyrë të veçantë, kjo fushë përfshin:


- kreditë e mira, përveç kredive me risk të lartë, rreth € 26.1 miliardë,
- asetet financiare prej rreth 8.9 miliardë euro,
- asetet e taksave prej rreth € 1.9 miliardë,
- detyrime ndaj klientëve rreth 25.8 miliardë euro,
- obligacione “Senior” prej rreth 11.8 miliardë euro,
- depozita indirekte prej rreth 23 miliardë euro, nga të cilat asetet nën administrim rreth 10.4 miliardë euro,
- rreth 900 degë në Itali dhe rreth 60 jashtë Italisë duke përfshirë rrjetin bankar në Rumani,
- rreth 9,960 punonjës në Itali dhe rreth 880 jashtë Italisë.

 

Qëllimi i blerjes përfshin kredi me performancë risku të lartë prej rreth 4 miliardë eurosh. Sidoqoftë, Intesa Sanpaolo do të ketë të drejtën t'ua kthejë ato bankave në likuidim të detyrueshëm administrativ, nëse gjatë periudhës deri në miratimin e pasqyrës financiare më 31 dhjetor 2020 paraqiten këto kushte, duke kërkuar që këto kredi të klasifikohen si kredi të këqija ose kredi të pamundura për t'u paguar.

 

Termat dhe kushtet e kontratës, në kuadrin e përcaktuar me dekret ligjor dhe dekretet ministrore të nxjerra në lidhje me transaksionin, sigurojnë që blerja nga Intesa Sanpaolo është plotësisht neutrale në lidhje me raportin e normës së kapitalit bazë të nivelit të parë të Grupit Intesa Sanpaolo (Common Equity Tier 1 Ratio) dhe politikat e dividentit. Në mënyrë të veçantë, ato parashikojnë:

- një kontribut në para publike (cash) për të mbuluar ndikimin në raportet e kapitalit. Madhësia e së cilës çon në një raport prej 12.5% të Kapitalit Bazë të nivelit të parë ndaj aktiveve të ngarkuara me rrezik (RWA) të blera. Ky kontribut do të regjistrohet si fitim në pasqyrën e të ardhurave, në përputhje me SNK 20 (Standardet Nderkombetare te Kontabilitetit) dhe është e barabartë me një shumë prej 3.5 miliardë euro dhe nuk është subjet taksimi.
- një kontribut shtesë në para publike për të mbuluar pagesat e integrimit dhe të arsyetimit në lidhje me blerjen. Këto detyrime përfshijnë ato që lidhen me mbylljen e rreth 600 degëve dhe përdorimin e mekanizmit të pagesës së solidaritetit në lidhje me daljen, në baza vullnetare, prej rreth 3,900 personave të Grupit si rezultat i blerjes. Këto detyrime gjithashtu kanë të bëjnë me veprime të tjera që duhet të ndërmerren për të mbrojtur vendet e punës, të tilla si rivendosja dhe ritrajnimi i njerëzve. Ky kontribut gjithashtu do të regjistrohet si fitim në pasqyrën e të ardhurave, në përputhje me SNK 20 dhe është i barabartë me një shumë prej rreth 1.285 miliardë eurosh që nuk i nënshtrohen taksimit.  Kjo shumë do të mënjanohet në një fond specifik, duke marrë parasysh efektet e taksave në lidhje me përdorimin e saj dhe prandaj do të jetë neutrale për të ardhurat neto të vitit

- garancitë publike të barabarta me 1.5 miliardë euro pas taksave, me qëllim të sterilizimit të risqeve, detyrimeve dhe kërkesave ndaj Intesa Sanpaolo për shkak të ngjarjeve që ndodhin para shitjes ose që lidhen me asetet/detyrimet ose marrëdhëniet që nuk përfshihen në mesin e atyre që janë transferuar. Në çdo rast, bankat në likuidim të detyrueshëm administrativ do të jenë përgjegjëse për dëmet që mund të rrjedhin nga mosmarrëveshjet e kaluara dhe nga mosmarrëveshjet që lidhen me normat që rregullojnë blerjen e aksioneve të veta dhe/ose shërbimeve të investimit. Kjo përfshin mosmarrëveshjet e paraqitura nga palët që kanë marrë pjesë/nuk kanë marrë pjesë, ose janë përjashtuar nga të ashtuquajturat "Oferta për Zgjidhje" dhe nga "Nxitjet e Mirëqenies"

- e drejta e plotë e Intesa Sanpaolo për të përdorur aktivet tatimore të shtyra të bankave të blera

- e drejta për Intesa Sanpaolo për të ndryshuar objektin e transaksionit pas datës së ekzekutimit, aty ku është e nevojshme, për të marrë miratimet e pakushtëzuara nga autoritetet e konkurencës (Antitrust).

 

Kontrata përfshin një klauzolë përfundimi që përcakton se kontrata është joefektive dhe asetet / detyrimet / marrëdhëniet juridike të fituara mund t'i kthehen bankave në likuidim të detyrueshëm administrativ. Kjo i referohet në mënyrë specifike rastit kur dekreti i ligjit nuk është konvertuar në ligj ose është konvertuar me amendamente / integrime që e bëjnë transaksionin më të shtrenjtë për Intesa Sanpaolo dhe nuk është miratuar plotësisht brenda kushteve të parashikuara nga ligji.


Marrdhënie me investitorët                                                                                                Marrëdhënie me Mediat
+39.02.87943180                                                                                                              +39.02.87962326
investor.relations@intesasanpaolo.com                                                                           stampa@intesasanpaolo.com
                                                                            group.intesasanpaolo.com

Të gjitha Lajmet freccia_news

 

spacer

 

 

ispa_locator
 
 
spacer
Të rejat e fundit
Kursi i Këmbimit
Normat e Interesit
© INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA ASD Politika e Privatësisë Kushtet e Përdorimit Patriot Act. Wolfsberg Group Questionnaire AML