• No Suggestions Result

INTESA SANPAOLO

REZULTATET E KONSOLIDUARA DERI NË 31 MARS 2022

REZULTATET PËR TM1 2022 KANË KONFIRMUAR AFTËSINË E GRUPIT INTESA SANPAOLO PËR TË GJENERUAR TË ARDHURA TË QËNDRUESHME DHE PËR TË KRIJUAR VLERA PËR TË GJITHË AKTORËT E SAJ EDHE NE NJË MJEDIS SFIDUES FALË POZICIONIT TË SAJ TË FORTË.

PO ZBATOHET PLANI I BIZNESIT 2022-2025 DHE NISMA KYÇE INDUSTRIALE JANË NË VAZHDIM. FORMULA E PLANIT TË BIZNESIT DHE, VEÇANËRISHT, OBJEKTI I TË ARDHURAVE NETO 2025 PREJ 6,5 MILIARDË EUROSH, JANË KONFIRMUAR, ME POTENCIALE TË RRITJES SHTESË NGA NJË RRITJE E NORMAVE TË INTERESIT.

TË ARDHURAT NETO PËR TM1 2022 ISHIN € 1,670 MILION KUR PËRJASHTOHEN PARASHKIKIMET PËR RUSINË DHE UKRAINËN, NË PËRSHTATJE ME SHQYRTIMIN NETO TË TË ARDHURAVE TË 2022 MBI € 5 MILIARDË. TË ARDHURAT NETO TË DEKLARUARA ISHIN €1,024 MILION.

GJENERIMI I VLERËS PËR TË GJITHË PALËT E INTERESUARA ËSHTË GJITHASHTU I BAZUAR NË ANGAZHIMIN E FORTË TË ESG TË INTESA SANPAOLO I CILI, NË TREMUJORIN E PARË, U PËRKTHYE NË DISA NISMA HUMANITARE PËR TË MBËSHTETUR FILIALIN E GRUPIT PRAVEX BANK DHE POPULLSINË UKRAINASE, SI DHE NË VEPRIME PËR TË ZBATUAR NISMAT ESG PARAQITUR NË PLANIN E BIZNESIT 2022-2025.

POZICIONI I KAPITALIT ISHTE I QËNDRUESHËM DHE I MIRË MBI KËRKESAT RREGULLATORE: RAPORTI I NGARKUAR PLOTËSISHT I KAPITALIT TË PËRBASHKËT ISHTE 13.6% DUKE ZBRITUR NGA KAPITALI 0.7 MILIARDË € DIVIDENTË TË GRUMBULLUAR NË Q1 2022, PA MARRË PARASYSH NJË PËRFITIM PREJ RRETH 110 PIKËSH BAZË QË RRJEDHIN NGA MJETET TATIMORE TË PYERA (DTAS). DERI NË VITIN 2029, NGA TË CILAT RRETH 40 PIKAT BAZË PËR HORIZONTIN E PLANIT TË BIZNESIT 2022-2025, DHE NDIKIMI NEGATIVE RRETH 100 BAZË 3 PIKA BAZË.

MARXHIN OPERACIONALE U RRIT ME 46% NË TM4 2021, ME TË ARDHURAT OPERATIVE TË RRITUR ME 7.8%; KOSTOT OPERATIVE U ULËN ME 3,2% NË TM1 2021.
CILËSIA E KREDISË E PËRMIRËSUA:
- NPL-të BRUTO U ULËN ME 31.6% NË FUND TË VITIT 2021, DUKE PARAQITUR NË SHPËRBLIME 3.9 MILIARDË EURO TË FINALIZUAR NË PRILL TË KËTIJ VITI;
- RAPORTI I NPL-së ISHTE 2.2% BRUTO DHE 1.3% NETO, DUKE PARAQITUR PËRKTHIM 1.7% DHE 1% SIPAS METODOLOGJISË EBA; RAPORTI I NPL DO TË JETË 2% BRUTO DHE 1.2% NETO DUKE PARAQITUR REDUKSIONIN PËR SHKAK TË SHTESAVE TË PLANIFIKUARA NË VITIN 2022 TË PARAQITUR TASHMË PËR TM4 2021.


- KOSTOJA VJETORE E RREZIKUT NË TM1 2022 QËNDROI NË 60 PIKË BAZË, 18 PIKË BAZË KUR PËRJASHTOHEN RREGULLIMET PËR RRJETËN E EKSPOZIMIT RUSI-UKRAINË.
INTESA SANPAOLO VAZHDON TË OPEROJË SI PËRGJEGJËS I RRITJES NË EKONOMINË REALE NË ITALI: NË TM1 2022, KREDITIMI AFATMESËM/AFATGJATË TË DHURUAR NGA GRUPI PËR FAMILJET ITALIANE TË BASHKËPUNIMIT TË FAMILJEVE ME TË ARDHURA NGA SEKTORI I BUJQËSISË ISHTE 17 MILIARDË EURO. NË TM1 2022, GRUPI LEHTËSOI KTHIMIN NË STATUS TË KRYERJES TË RRETH 1200 SHOQËRIVE, DUKE RUAJTUR KËSHTU 6000 VENDE PUNE. KJO U SHTUA NË TOTALIN E RRETH 134,000 KOMPANIVE QË NGA VITI 2014, ME RRETH 672,000 PUNË TË RUAJTUARA PËR TË NJËJTËN PERIUDHË.

TË ARDHURAT NETO PREJ 1,670 MILIONË EUROSH NË TM1 2022 KUR PËRJASHTOHEN SHKRIJET PËR EKSPOZIMINN RUSI-UKRAINE (RRITJE 10,2% KUNDREJT 1,516 MILIONË EUROSH NË TM1 2021).TË ARDHURAT NETO TË DEKLARUARA PREJ 1,024 MILIONË EUROSH DHE MARXHINALJA E FITIMIT RRITET ME 46% NË TM4 2021.

TË ARDHURAT OPERATIVE TË RRITUARA ME 7.8% NË TM4 2021.

KOSTOT OPERATIVE U ULËN ME 3,2% NË TM1 2021.

TENDENCA E PËRMIRËSIMIT TË CILËSISË SË KREDISË:
-REDUKTIM I NPL-ve:
-REDIMI BRUTO NPL PREJ RRETH 54 , MILIARDË EUROSH, DUKE PARAQITUR HYRJEN E 3,9 MILIARDË EUROSH TË FINALIZUAR NË PRILL TË KËTIJ VITI DHE TË PROVIZUARA TASHMË PËR TM 220214;
-SEKSIONI I NPL-së ULJE PREJ 31,6% BRUTO DHE 16,5% NETO NË FUND TË VITIT 2021, DUKE PARAQITUR HYRJEN E FINALIZUAR NË PRILL TË KËTIJ VITI;
-RAPORTI NPL NDAJ TOTALIVE TË KREDIVE 2.2% BRUTO DHE 1.3% NETO, DUKE PARAQITUR HYRJEN E FINALIZUAR NË PRILL TË KËTIJ VITI, PËRKTHIM 1.7% DHE 1% SIPAS METODOLOGJËS SË EBA; RAPORTI E NPL DO TË JESH 2% BRUTO DHE 1.2% NETO DUKE PARAQITUR REDUKSIONIN PËR SHKAK TË SHTESJEVE TË PLANIFIKUARA NË 2022 TË PARAQITUR TASHMË PËR TM4 2021, PËRKRISHTIM ME% 9DHE TË GJITHSHME.


POZICION I QËNDRUESHËM I KAPITALIT, MBI KËRKESAT RREGULLATORE:
RAPORTI I KAPITAIT TË PËRBASHKËT TË KRESHIT 1 MË 31 MARS 2022, PAS ZBRITJES NGA KAPITALI 0,7 miliardë € TË DIVIDENDËVE TË AKTUARA NË TM1 2022 (*):

ME FAZA (1)
13,6% TË NGARKUAR PLOTËSISHT (2) (3) PA MARRË PARASYSH PËRFITIMIN E RRETH 110 PIKËVE BAZË QË RRIJNË NGA THYSHTIMI I MJETEVE TATIMORE TË SHYYRA (DTAS TË PLOTËSISHME) (DTASHI 29,2NDORIZH) PER 29,2NDFORIZË SHPËR 29,2 NDËR 20 NE PER 20,2 NDËR. DHE NDIKIMI NEGATIV I AROUN
D 100 PIKAT BAZË QË Rrjedhin NGA BLERJA 3,4 BN € (°)

DUKE ZBRITUR NGA KAPITALI EDHE KUPONËT E GRUMBULLUAR PËR EMETIMET SHTESË TË NIVELIT 1.
(1) LLOGARITUR DUKE PËRFSHIRË ZBUTJEN E NDIKIMIT TË MIRATIMIT PËR HERË TË PARË TË SNRF 9.
(2) LLOGARITUR DUKE PËRJASHTUAR ZBUTJEN E NDIKIMIT TË MIRATIMIT PËR HERË TË PARË TË SNRF 9.
(3) RAPORTI I VLERËSUAR PLOTËSISHT I NGARKUAR PRO-FORMA TË KAPITALIT TË PËRBASHKËT TË NIVELIT 1 PREJ 14.7%, DUKE MARRË PARASYSH THITHJEN TOTALE TË AKTIVEVE TATIMORE TË SHTYRA (DTA) NË LIDHJE ME RIORGANIZIMIN E EMRIT TË MIRË, RREGULLIMET E HUASË, MIRATIMIN PËR HERË TË PARË TË SNRF 9 DHE JO- KONTRIBUTI PUBLIK I TATUESHËM NË PARA PREJ 1,285 MILION € QË MBULON TARIFAT E INTEGRIMIT DHE RACIONALIZIMIT NË LIDHJE ME BLERJEN E GRUPIT AGREGAT TË BANCA POPOLARE DI VICENZA DHE VENETO BANCA, SI DHE THITHJEN E PRITSHME TË DTA PËR HUMBJET E BARTURA DHE DTA NË LIDHJE ME BLERJEN E UBI BANCA DHE MARRËVESHJA ME SINDIKATAT E NËNTORIT 2021, SI DHE SHPËRNDARJA E PRITSHME NË TË ARDHURAT NETO TË TM1 2022 TË KOMPANIVE TË SIGURIMIT.

PIKAT KYÇE:
TË ARDHURAT OPERATIVE: T1 2022 +7.8%
-1,4% NË 5,414 MILIONË  € NGA 5,020 MILIONË  € NË TM4 2021
NGA 5,490 MILIONË  € NË T1 2021
KOSTOT OPERATIVE: T1 2022 -17.3%
-3,2% NË 2,504 MILIONË  € NGA 3,027 MILIONË  € NË TM4 2021
NGA 2,587 MILIONË  € NË TM1 2021
MARGINA OPERATIVE: T1 2022 +46%
+0,2% NË 2,910 MILIONË  € NGA 1,993 MILIONË  € NË TM4 2021
NGA 2,903 MILIONË  € NË T1 2021
TË ARDHURAT BRUTO: T1 2022 2,144 MILIONË  € NGA 434 MILIONË  € NË T4 2021
NGA 2,613 MILIONË  € NË TM1 2021
TË ARDHURAT NETO: T1 2022 1,024 MILIONË  € NGA 179 MILIONË  € NË T4 2021
NGA 1,516 MILIONË  € NË TM1 2021

RAPORTET E KAPITALIT: RAPORTI I KAPITALEVE TË PËRBASHKËT TË KRESHIT 1 PAS DIVIDENDËVE TË AKTUARA NË TM1 2022 (°):
13.8%
13.6% FAZO (4)
I NGARKUAR PLOTËSISHT (5) (6)

(°) Duke zbritur nga kapitali edhe kuponët e grumbulluar për emetimet Shtesë të Nivelit 1.
(4) Llogaritur duke përfshirë zbutjen e ndikimit të miratimit për herë të parë të SNRF 9.
(5) Llogaritur duke përjashtuar zbutjen e ndikimit të miratimit për herë të parë të SNRF 9.
(6) Raporti i vlerësuar pro-forma i ngarkuar plotësisht i Kapitalit të Përbashkët të Nivelit 1 prej 14.7%, duke marrë parasysh thithjen totale të aktiveve tatimore të shtyra (DTA) në lidhje me riorganizimin e emrit të mirë, rregullimet e huasë, miratimin për herë të parë të SNRF 9 dhe jo- Kontributi publik i tatueshëm në para prej 1,285 milion € që mbulon tarifat e integrimit dhe racionalizimit në lidhje me blerjen e grupit agregat të Banca Popolare di Vicenza dhe Veneto Banca, si dhe thithjen e pritshme të DTA për humbjet e bartura dhe DTA në lidhje me blerjen e UBI Banca dhe marrëveshja me sindikatat e nëntorit 2021, si dhe shpërndarja e pritshme në të ardhurat neto të TM1 2022 të kompanive të sigurimit.


 

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 22 76 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0

Faqja Zyrtare e Intesa Sanpaolo Bank Albania përdor Cookies për të të siguruar eksperiencën më të mirë të kërkimit. Duke klikuar mbi "Prano të gjitha Cookies", ti pranon për ruajtjen e Cookies në pajisjen tënde për të rritur cilësinë e lundrimit në faqen e internetit, analizimin e përdorimit të faqes dhe na ndihmon në përpjekjet tona të reklamimit. (COOKIE POLICY).