• No Suggestions Result

Ne jemi përgjigjja e çdo nevoje për biznesin

Të duhet kredi për biznesin tënd?
Kontakto me specialistët tanë të Marrëdhënieve me Biznesin e Vogël
për të gjetur zgjidhjen më të përshtatshme!

Kredi për rindërtimin e Agro - Turizmit

Financim për investime për organizinimin e hapësirave me qëllim ofrimin e shërbimeve të turizmit.
 • Shuma e financimit deri në 15.000.000 LEK
 • Norma të favorshme interesi
 • Këste fikse mujore bazuar në sezonalitetin e produktit
 • Periudha e mospagimit të huasë deri në18 muaj, sipas ciklit
 • Kredia jepet vetëm në LEK
Kredi për rindërtimin e Agro - Turizmit

Kredi për investime për Gratë në Biznes

Produkt ESG
Je një grua që ke në pronësi ose drejton një biznes? Bëhu pjesë e projektit të financimeve për “Gratë në Biznes"
 • Mundësi për mospagesën e këstit deri në 6 muaj në rast leje lindjeje
 • Për projekte investimesh, zhvillim prone, zgjerim & përmirësim biznesi
 • Për përmirësim teknologjie ose filloni një projekt të ri biznesi
 • Kredia ofrohet në LEK dhe EUR
Kredi për investime për Gratë në Biznes

Kredi e Butë për Investime

Investo në pajisje, që të ofrosh produkte me cilësi më të mirë ose të rrisësh prodhimin e aktiviteteve të Agro-Turizmit-it.
 • Shuma e financimit deri në 5.000.000 LEK
 • Afati deri në 7 vjet
 • Norma të favorshme interesi
 • Kredia jepet vetëm në LEK
 • Periudha e mospagimit të huasë deri në18 muaj, sipas sezonalitetit
Kredi e butë e investime

Kredi afatshkurtër për Gratë në Biznes

Të duhet një financim afatshkurtër për mbulimin e shpenzimeve operacionale?
 • Çmime preferenciale krahasuar me kushtet standarde
 • Kredia ofrohet në LEK dhe EUR
 • Mundësi për mospagesën e këstit deri në 6 muaj në rast leje lindje
 • Paketë e dedikuar me një çmim të vetëm për gratë në biznes
 • Procesi i miratimit të shpejtë
Kredi afatshkurtër për Gratë në Biznes

Kredi për Hapje / Rinovim Restoranti

Investo në ambjentet e biznesit & pajisjet për aktivitet restoranti, me qëllim të ofrimit të shërbimeve të Agro-Turizmit!
 • Kredia jepet vetëm në LEK
 • Mundësi ripagimi me këste të ndryshueshme
 • Norma të favorshme interesi
 • Afati deri në 5 Vjet
 • Shuma e financimit deri në 7.000.000 LEK
 • Periudha e mospagimit të huasë deri në 6 muaj
Kredi për hapjen / rindërtim Restoranti

Paketë shëbimesh për Gratë në Biznes

Ne duam të bëhemi banka jote e preferuar, duke të ofruar produkte, shërbime dhe mbështetjen financiare që të nevojitet!
 • Shërbimi Swift 6 EUR
 • Paketa1 ofron vetëm për 1000 lekë në muaj disa produkte & shërbime:
 • Falas Pagesat në Lek në mbërritje brenda të njëjtës datë valute
 • Paketa 2: Vetëm 2.000 Lekë në muaj ofron edhe 2 shërbimet e tjera:
 • Njoftimin me SMS e Mastercard Business
 • Llogari rrjedhëse, Online Banking & Pagesë Automatike Faturash
Paketë shëbimesh për Gratë në Biznes

Ofertë e dedikuar për biznesin e vogël

Apliko për paradhënie bankare apo agro kapital qarkullues, gjatë muajit shtator, dhe përfito norma më të ulëta interesi dhe zero komision administrimi.
 • Përfito norma më të ulëta interesi
 • Merr ZERO Komision administrimi
 • Oferta është e limituar për aplikime deri në fund të muajit shtator!
 • Përfshihen produktet e paradhënies bankare dhe agro kapital qarkullues
dita nderkombetare e ndergjegjesimit per humbjet dhe mbetjet ushqimore, intesa sanpaolo bank albania

Paradhënie për Kapital Qarkullues

Përfito nga përdorimi i përkohshëm i fondeve për kapital qarkullues!
 • Interesi paguhet vetëm për shumën & periudhën e përdorimit
 • Shuma e financimit deri në 2.000.000 LEK
 • Afati deri në 1 Vit
 • Kredia jepet vetëm në LEK
 • Nuk kërkohet kolateral
Paradhënie Bankare për Kapital Qarkullues

Financime sipas ADGF

Intesa Sanpaolo Bank Albania në bashkëpunim me ADGF ofron mbështetje për bizneset e vogla dhe të mesme.
 • Përfito lehtësi në aksesimin e burimeve financiare
 • Zgjerimi i aksesit të kredisë në rastet e kolateralit të pamjaftueshëm
 • Apliko dhe merr financime deri në 500.000 EUR
adgf, intesa sanpaolo bank albania

Ofertë Rifinancimi

I RI
Rifinanco kredinë e biznesit tënd, përfito tërësisht falas komisionin e administrimit dhe paguaj këst më të ulët mujor!
 • Deri në 15 VJET për kredi për investim
 • Interesa që nisin nga 4% në EUR dhe 5 % në LEK
 • Merr konsulencë të dedikuar nga Menaxheri i Marrëdhënies me Klientin
kredi per biznesin e vogel, dyqan

Business-Auto leasing

Bëni lëvizjen e duhur për biznesin tënd!
 • Pagesat mujore janë shpenzime të zbritshme & TVSH e rimbursueshme
 • Falë pavarësisë së furnitorëve, Ti merr ofertat më të mira
 • Nuk ka nevojë për garanci shtesë për të aplikuar për Qira Financiare
 • Buxheto vetëm pagesën mujore të Qirasë Financiare
 • Me përfundimin e afatit të Qirasë Financiare ti bëhesh pronar i asetit
leasing

Agro - Kapital Qarkullues

Është një produkt i krijuar për të financuar nevojat e agrobiznesit.
 • Shlyerje fleksibël, bazuar në sezonalitetin & ciklin e produktit
 • Periudha e mospagimit të huasë e aplikueshme sipas ciklit të produktit
 • Norma të favorshme interesi
Agro - Kapital Qarkullues

Agro Investim

Krijuar për të financuar nevojat e agrobiznesit për investime dhe zgjerimin e biznesit, ose për të përmirësuar teknologjinë.
 • Shuma deri në 50,000,000 LEK
 • Afati maksimal deri në 12 vjet
 • Periudha e mospagimit të kredisë deri në 24 muaj
 • Kolaterali mund të jetë pronë e paluajtshme, tokë
 • Peng në makineri dhe pajisje
 • Shlyerje fleksibël, bazuar në sezonalitetin & ciklin e produktit
 • Ofertë transparente në LEK & EUR
Agro Investim

Kredi për të rinjtë

Produkt ESG
Kreditë për sipërmarrësit e rinj bazohen në një marrëveshje me BERZH, e cila synon të promovojë dhe mbështesë sipërmarrësit e rinj deri në moshën 35 vjeç.
 • Mundësi për të rinjtë që të fillojnë apo të zhvillojnë biznesin e tyre
 • Financime me kushte preferenciale
 • Mbështetje financiare dhe me njohuri për të rinjtë deri në 35 vjeç
YIB

Kredi për Agro-Investime nën BERZH

Produkt ESG
I dizenjuar për të financuar nevojat e agrobiznesit në mënyrë që të zgjerojnë aktivitetin e biznesit.
 • Asnjë kolateral nuk kërkohet për kredi deri në 20.000 EUR
 • Kredia ofrohet në LEK & EUR
 • Periudha e mospagimit të huasë deri në 12 muaj, sipas ciklit
 • Norma të favorshme interesi
 • Afati i shlyerjes së kredisë deri në 8 Vjet
 • Produktet e përshtatura sipas veçorive të biznesit
 • Shuma e financimit deri në 2.000.000 EUR
Kredi për Agro-Investime nën BERZH

Kredi për Kapital Pune nën BERZH

Mbulo nevojat tuaja për shpenzime operative të biznesit!
 • Asnjë kolateral nuk kërkohet për kredi deri në 20.000 EUR
 • Kredia ofrohet në LEK & EUR
 • Afati i shlyerjes deri në 3 Vjet
 • Norma të favorshme interesi
 • Periudha e mospagimit të huasë deri në 12 muaj, sipas projektit
 • Shuma e financimit deri në 2.000.000 EUR
Kredi për Kapital Pune nën BERZH

Agro Overdraft nën BERZH

Përdor përkohësisht fonde për kapital pune!
 • Asnjë kolateral nuk kërkohet për kredi deri në 20.000 EUR
 • Afati deri në 1 Vit
 • Norma të favorshme interesi
 • Monedha e depozitës jepet në Lek
 • Shuma e financimit deri në 2.000.000 EUR
Agro Overdraft nën BERZH

Financime sipas MEDTE

Financojmë projektet, rritjen e investimeve, blerjen e makinerive, pajisjeve, teknologjive me origjinë malli nga Italia.
 • Shuma e financimit 15.000 - 500.000 EUR
 • Norma të favorshme interesi
 • Afati i shlyerjes nga 3 deri në 8 Vite
 • Kredia ofrohet në LEK & EUR
 • Periudha e mospagimit të huasë 6-24 muaj, sipas ciklit të biznesit
Financime sipas MEDTE

Paradhënie Bankare për Biznesin e Vogël

Të duhen fonde të menjëhershme për mbulim shpenzimesh të paparashikuara? Apliko për Paradhënie Bankare!
 • E disponueshme në EUR / LEK / USD
 • Normat e interesit më konkurruese në treg
 • Kohëzgjatja zgjat Max 12 muaj
 • Ofron sigurinë e pagesave të punonjësve
 • Fleksibilitet në përdorim
 • Lëvrim i menjëhershëm
 • Interesi paguhet vetëm për shumën dhe periudhën e përdorimit
Paradhënie Bankare për Biznesin e Vogël

Kredi për investim për Biznesin e Vogël

Të ofrojmë mbështetje për të mbuluar shpenzimet për investime kapitale, blerje makinerish, ndërtim dhe zhvillim të pronës!
 • Përdorim i thjeshtë dhe kursim kohe
 • Lëvrimi i fondeve ndjek dinamikën e investimit
 • Mbulim të shpenzimeve kapitale, blerje makinerish, ndërtim
 • Fondet janë të gatshme të përdoren sipas nevojave të klientit
Kredi për investim për Biznesin e Vogël

Kredi Afatshkurtër

Financim për kapital ekzistues, kapital për inventarin, lëndën e I, zgjerimet e biznesit, makineri të reja e për likuiditet
 • Paguaj në këste mujore fikse
 • Afati deri në 4 vjet
 • Kredia ofrohet në LEK & EUR
Kredi për Kapital Qarkullues

Transport Leasing

Zhvilloni biznesin & rrisni kapacitetin e shërbimit!
 • Pagesat mujore janë shpenzime të zbritshme & TVSH e rimbursueshme
 • Me qëllim rritjen e vlerës së Investimit & Biznesit
 • Buxheto vetëm pagesën mujore të Qirasë Financiare
 • Falë pavarësisë së furnitorëve, Ti merr ofertat më të mira
 • Paguaj këstin duke përdorur të ardhurat e gjeneruara nga aseti
leasing

Letër Kredi dhe Garanci Bankare

Mbështesim biznesin e klientëve tanë!
 • Financim i plotë i shumës së Letër Kredisë & Garancisë Bankare
 • Menaxhim i financave dhe rrezikut!
 • Transaksione ndërkufitare të tregtisë
 • Rritje e besueshmërisë së Kompanisë
 • Zëvendëson depozitat cash ose parapagimet
Letër Kredi dhe Garanci Bankare
leasing

Qira financiare


Zgjidh financimin që i përshtatet biznesit tënd!

Llojet e tjera të Produkteve e Shërbimeve

Hap Llogari & Depozita

Administro fnancat në mënyrë të përshtatshme, të sigurtë & transparente dhe ofrohet për kategori të ndryshme biznes e në monedha të ndryshme!

më shumë

Kryej Pagesa & Transferta!

Kryej Pagesa, Transferta, paguaj Taksa & Tatime, fatura utilitare ose krijo Urdhër Pagese Periodike nga rrjeti i degëve tona ose përmes Internet Banking!

më shumë

Shumëllojshmëri shërbimesh!

Përdor për lehtësinë e menaxhimit të biznesit Kasafortën e Natës, Shërbimin e Pagave, Shërbimin Automatik të SWIFTIT dhe Terminalet POS!

më shumë
Informacion shtesë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0