• No Suggestions Result

Intesa Sanpaolo:

Rezultatet e konsoliduara deri në 30 Qershor 2022

Torino – Milano, 29 korrik 2022 – Në mbledhjen e tij të sotme, Bordi i Drejtorëve të Intesa Sanpaolo miratoi raportin e konsoliduar gjashtëmujor deri më 30 qershor 2022.

Rezultatet për gjysmën e parë të vitit 2022 konfirmojnë se Intesa Sanpaolo ka qenë në gjendje të gjenerojë përfitim të qëndrueshëm dhe të krijojë vlerë për të gjithë aktorët e saj edhe në rrethana komplekse, siç janë ngjarjet aktuale që përfshijnë Rusinë dhe Ukrainën dhe pandeminë e shkaktuar nga COVID-19. Kjo u arrit falë modelit të saj të biznesit të larmishëm dhe elastik. Gjenerimi i vlerës për të gjitha palët e interesuara bazohet gjithashtu në angazhimin e fortë për zbatimin e parimeve të ESG-së nga Intesa Sanpaolo. Në gjysmën e parë të vitit, kjo u përkthye, ndër të tjera, në një kontribut prej rreth 50 milionë euro-sh për të gjithë personat që ishin pjesë e Grupit (duke përjashtuar menaxherët) për të zbutur ndikimin e inflacionit dhe në disa nisma humanitare për të mbështetur njerëzit e Divizionit ndërkombëtar të Grupit Pravex Bank dhe popullsinë ukrainase.

Të ardhurat neto për gjysmën e parë të vitit ishin 3,276 milion € duke përjashtuar zbritjet prej 1.1 miliardë € për Rusinë dhe Ukrainën, plotësisht në përputhje me objektivin e të ardhurave neto të Planit të Biznesit 2022-2025, i cili kishte si qëllim të arrinte mbi 5 miliardë € për këtë vit. Ndërkohë të ardhurat neto të deklaruara arritën në 2,354 milion €. Pothuajse të gjitha kreditë ndërkufitare për Rusinë po performojnë dhe klasifikohen në Fazën e dytë.

Konfirmohet struktura e Planit të Biznesit 2022-2025 dhe, konkretisht, objektivi i të ardhurave neto 2025 prej 6.5 miliardë eurosh.

                                                                                   ***

REZULTATET PËR GJYSMËN E PARË TË VITIT 2022 KONFIRMOJNË SE INTESA SANPAOLO KA MUNDUR TË GJENERËROJË FITIM DHE TË KRIJOJË VLERË PËR TË GJITHË AKTORËT EDHE NË RRETHANA TE VESHTIRA, FALË NJË MODELI BIZNESI TË DIVERSIFIKUAR DHE TË QENDRUESHËM.

ZBATIMI I PLANIT TË BIZNESIT 2022-2025 PO VAZHDON ME SHPEJTËSI TË PLOTË, ME NISIMAT KYÇE INDUSTRIALE TË THEKSUARA. FORMULA E PLANIT TË BIZNESIT DHE, SPECIFIKISHT, OBJEKTI I TË ARDHURAVE NETO PREJ 6,5 MILIARDË EUROSH PËR VITIN 2025, ME POTENCIALE SHTESË TË RRITJES NGA NJË RRITJE E NORMAVE TË INTERESIT, FLEKSIBILITET TË LARTË NË MENAXHIMIN E KOSTOVE, DHE STATUSIN E BANKËS ME ZERO-NPL.

TË ARDHURAT NETO PËR GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2022 ISHIN 3,276 MILION € KUR PËRJASHTOHEN SHKRIJET PËR RUSINË DHE UKRAINËN, PLOTËSISHT NË PËRPUTHJE ME PLANIN E BIZNESIT 2022-2025, PËR ARRITJEN E TË ARDHURAVE NETO NË MBI 5 € MILIARDË PËR TË GJITHË VITIN. TË ARDHURAT NETO TË DEKLARUARA ISHIN 2,354 MILION €.
KRIJIMI I VLERËS PËR TË GJITHË AKTORËT GJITHASHTU BAZUAR NË PËRKUSHTIMIN E VENDOSUR  TË INTESA SANPAOLO NDAJ PARIMEVE TË ESG, I CILI NË GJYSMËN E PARË TË VITIT U PËRKTHYE, NDËR TË TJERA NË NJË KONTRIBUT NË VLERËN E 50 MILIONË € PËR TË GJITHË PERSONAT PJESË E GRUPIT (PËRVEÇ MENAXHERËVE) PËR TË MITIGUAR NDIKIMIN E INFLACIONIT DHE NË DISA NISMA HUMANITARE PËR TË MBËSHTETUR STAFIN E BANKËS PRAVEX SË NDËRMARRJES TË GRUPIT DHE POPULLSINË UKRAINASE.


POZICIONI I KAPITALIT ISHTE I QËNDRUESHËM DHE MBI KËRKESAT RREGULLATORE: RAPORTI I NGARKUAR PLOTËSISHT I KAPITALIT TË PËRBASHKËT 1 ISHTE 12.5% DUKE ZBRITUR NGA KAPITALI 1.6 MILIARDË EURO DIVIDENTË TË GRUMBULLUAR NË H1 2022 DHE BLERJA 3.4 MILIARDË € E AUTORIZUAR NGA ECB, PA MARRË PARASYSH NJË PËRFITIM ME RRETH 110 PIKËT BAZË QË RRJEDHIN NGA THYSHTIMI I MJETEVE TATIMORE TË PYERA (DTA), NGA TË CILAT RRETH 40 PIKËT BAZË NGA HORIZONTI I PLANIT TË BIZNESIT 2022-2025.

MARZHI I FITIMIT U RRIT ME 4.2% GJATË  2021, ME TË ARDHURAT OPERATIVE TË RRITUR NGA  0.9% DHE KOSTET OPERACIONALE U ULËN ME 2.5%.

CILËSIA E KREDISË E PËRMIRËSUA:
- NPL-TË BRUTO U ULËN ME 26,9% NË FUND TË VITIT 2021;
- RAPORTI I NPL-ve ISHTE 2.3% BRUTO DHE 1.3% NETO, PËRKATËISHT 1.8% DHE 1% SIPAS METODOLOGJISË EBA; RAPORTI NPL DO TË JETË 2.2% BRUTO DHE 1.2% NETO DUKE MARRË NË KONSIDERATË REDUKSIONIN PËR SHKAK TË SHTIMEVE TË PLANIFIKUARA NË VITIN 2022 TË PARAQITUR TASHMË PËR TREMUJORIN E 4-TË TË 2021, PËRKATËSISHT 1.7% DHE 1% SIPAS METODOLOGJISË EBA;
- KOSTOT VJETORE TË RREZIKUT NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2022 QËNDRUAN NË 61 PIKË BAZË, 27 PIKË BAZË KUR PËRJASHTOJNË RREGULLIMET PËR RRJETËN E EKSPOZIMIT RUSI-UKRAINE SI DHE PROVIGJIONET E PËRGJITHSHME TË VENDOSURA MËNJANË NË 2020 PËR NDIKIMET E COVID-19 NË TË ARDHMEN.


INTESA SANPAOLO VAZHDON TË OPEROJË SI NJË PËRSHPEJTUES I RRITJES EKONOMIKE REALE NË ITALI: NË GJYSMËN E PARË TË VITIT 2022, KREDI TË REJA AFAT MESME/AFATGJATË TË DISBURSUARA NGA GRUPI PËR INDIVIDËT DHE BIZNESET ITALIANE ARRITI SHIFRËN 32 MILIARDË €. NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2022, GRUPI LEHTËSOI KTHIMIN NË STATUSIN E PERFORMIMIT TË KRYERJES TË RRETH 2,100 SHOQËRIVE, DUKE RUAJTUR KËSHTU RRETH 10,000 VENDE PUNE. KJO SHKOI TOTALI NE RRETH 135,000 KOMPANITË QË NGA 2014, ME RRETH 675,000 PUNË TË RUAJTUARA PËR TË NJËJTËN PERIUDHË.

TË ARDHURAT NETO PREJ 3,276 MILION € NË GJYSMËN E PARË TË VITIT 2022 KUR PËRJASHTIM BËJNË HUMBJET NGA EKSPOZIMI RUSI-UKRAINE (RRITJE 8,4% KUNDREJT 3,023 MILION € NË GJYSMËN E PARË TË VITIT 2021). TË ARDHURAT NETO TË DEKLARUARA ISHIN 2,354 MILION €.

• MARZHI I FITIMIT RRITET ME 4.2% NË 6M-1 2021
• TË ARDHURAT OPERACIONALE RRITEN ME 0,9% NË 6M1 2021
• KOSTOT OPERCIONALE U ULËN ME 2.5% NË GJYSMËN E 1 2021
• TENDENCA E PËRMIRËSIMIT TË CILËSISË SË KREDISË:
• ULJE E NPL-ve:
-    REDUKSIONI I NPL BRUTO PREJ RRETH 54 MILIARDË € QË NGA PIKA MË E LARTË NË SHTATOR TË 2015
-    STOKU I NPL-SË RA NË 26,9% BRUTO DHE 13% NETO NË FUND TË VITIT 2021
-    RAPORTI NPL NDAJ TOTALIT TË KREDISË 2.3% BRUTO DHE 1.3% NETO, PËRKATËSISHT 1.8% DHE 1% SIPAS METODOLOGJISË EBA; RAPORTI E NPL DO TË ISHTE 2.2% BRUTO DHE 1.2% NETO DUKE MARRË NË KONSIDERATË REDUKSIONIN PËR SHKAK TË DISPOZITAVE SHTESË TË PLANIFIKUARA NË 2022 TASHMË TË PROVIZUARA NË TM4 2021, RESPEKTIVITETIVISHT 1.7% DHE 1% SIPAS METODOLOGJISË EBA.


• KOSTOJA VJETORE E RREZIKUT NË H1 2022 DERI NË 61 PIKË BAZË (NGA 59 PIKË BAZË NË 2021), 27 PIKË BAZË KUR PËRJASHTOHEN RREGULLIMET PËR NETO TË EKSPOZIMIT RUSI-UKRAINË TË LËSHIMIT TË PJESSHËM TË DISPOZITAVE GJENERIKE TË PËRCAKTUARA NË VITIN 2020 PËR NDIKIMET E ARDHSHME COVID-19 (NGA 25 PIKAT BAZË NË 2021 KUR PËRJASHTEN DISPOZITAT PËR TË PËRXHITUR ZHVILLIMIN E NPL-SË)
• POZICION I QËNDRUESHËM I KAPITALIT, MBI KËRKESAT RREGULLATORE:
• RAPORTI I KAPITALEVE TË PËRBASHKËT TË KRESHIT 1 MË 30 QERSHOR 2022, PAS ZBRITJES NGA KAPITALI (*) 1,6 MILIARDË EURO TË DIVIDENDËVE TË AKTUARA NË GJUHËN E 1 2022 DHE BLERJEN 3,4 MILIARDË EURO (°): 
-    12,7 % ME FAZA (1)


 (*) Duke zbritur nga kapitali edhe kuponët e grumbulluar për emetimet Shtesë të Nivelit 1.
(°) Shuma, e miratuar nga Mbledhja e Aksionarëve dhe e autorizuar nga BQE, ekuivalente me dividentin e pezulluar të vitit 2019.
(1) Llogaritur duke përfshirë zbutjen e ndikimit të miratimit për herë të parë të SNRF 9.

PIKAT KRYESORE:

TE ARDHURAT OPERACIONALE:

TM2 2022

GJ1 2022

-1.1%

+0.9%

NË €5,347M NGA €5,409M NË TM1 2022

NË €10,756M NGA €10,661M NË GJ1 2021

KOSTOT OPERACIONALE:

TM2 2022

GJ1 2022

+4.5%

-2.5%

NË €2,612M NGA €2,499M NË TM1 2022

NË €5,111M NGA €5,242M NË GJ1 2021

MARZHI OPERACIONAL:

TM2 2022

GJ1 2022

-6.0%

+4.2%

NË €2,735M NGA €2,910M NË TM1 2022

NË €5,645M NGA €5,419M NË GJ1 2021

TË ARDHURA BRUTO:

TM2 2022

GJ1 2022

€2,089M

€4,233M

NGA €2,144M IN TM1 2022

NGA €4,313M IN GJ1 2021

TË ARDHURA NETO:

TM2 2022

GJ1 2022

€1,330M

€2,354M

NGA €1,024M NË TM1 2022

NGA €3,023M NË GJ1 2021

RAPORTET E KAPITALIT:

 

12.7%

12.5%

FAZA E PARË (4)

E PLOTË (5) (6)

 

(°) Duke zbritur nga kapitali edhe kuponët e grumbulluar për emetimet Shtesë të Nivelit 1.

(°°) Shuma, e miratuar nga Mbledhja e Aksionarëve dhe e autorizuar nga BQE, ekuivalente me dividentin e pezulluar të vitit 2019.

(4) Llogaritur duke përfshirë zbutjen e ndikimit të miratimit për herë të parë të SNRF 9.

(5) Llogaritur duke përjashtuar zbutjen e ndikimit të miratimit për herë të parë të SNRF 9.

(6) Raporti i vlerësuar pro-forma i ngarkuar plotësisht i Kapitalit të Përbashkët të Nivelit 1 prej 13.6%, duke marrë parasysh thithjen totale të aktiveve tatimore të shtyra (DTA) në lidhje me riorganizimin e emrit të mirë, rregullimet e huasë, miratimin për herë të parë të SNRF 9 dhe jo- Kontributi publik i tatueshëm në para prej 1,285 milion € që mbulon tarifat e integrimit dhe racionalizimit në lidhje me blerjen e grupit agregat të Banca Popolare di Vicenza dhe Veneto Banca, si dhe thithjen e pritshme të DTA për humbjet e bartura dhe DTA në lidhje me blerjen e UBI Banca dhe marrëveshja me sindikatat e nëntorit 2021, si dhe shpërndarja e pritshme në të ardhurat neto të gjashtëmujorit të parë 2022 të kompanive të sigurimit.

Për më shumë lexo raportin e plotë.

 

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 4 2276000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0