• No Suggestions Result

INTESA SANPAOLO:

REZULTATET E KONSOLIDUARA PËR PERIUDHËN DERI NË 30 QERSHOR 2021.

REZULTATET PËR GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2021 KONFIRMOJNË AFTËSINË E INTESA SANPAOLO PËR TË PËRBALLUAR ME EFIKASITET DHE SUKSES PASOJAT SFIDUESE TË PANDEMISË COVID-19 DHE ËSHTË PLOTËSISHT NË RRUGËN E DUHUR DREJT REALIZIMIT TË FITIMIT VJETOR NETO NË VLERËN MINIMALE PREJ 4 MILIARD EURO.

REZULTATET PËR GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2021 PASQYROJNË FITIMIN E QËNDRUESHËM TË INTESA SANPAOLO QË BURON NGA BAZA SOLIDE E KAPITALIT DHE POZICIONI I LIKUIDITETIT, MODELI FLEKSIBËL I BIZNESIT DHE MJAFT MIRË I DIVERSIFIKUAR, FLEKSIBILITETI STRATEGJIK NË MENAXHIMIN DHE ADMINISTRIMIN E KOSTOVE DHE SHPENZIMEVE OPERACIONALE SI DHE NGA CILËSIA E AKTIVEVE. KËTO KARAKTERISTIKA KANË MUNDËSUAR ZBUTJEN ME EFIKASITET TË NDIKIMIT TË SKENARIT TË RËNDUAR TË STRES TESTIT TË AUTORITETIT BANKAR EVROPIAN/BANKËS QENDRORE EVROPIANE  PËR VITIN 2021 DHE REFLEKTOHEN NË NJË PROFIL TË ULËT RISKU QË KONFIRMON MBËSHTETJEN QË GRUPI I KA OFRUAR ITALISË, I CILI MBETET I ANGAZHUAR TË BËHET NJË MODEL REFERIMI NË LIDHJE ME QËNDRUESHMËRINË DHE PËRGJEGJËSINË SOCIALE DHE KULTURORE.

GJENERIMI I VLERAVE PËR TË GJITHA GRUPET E INTERESIT DO TË MUNDËSOHET NGA SINERGJITË TË CILAT PARASHIKOHEN NË VLERËN MBI 1 MILIARD EURO, SI REZULTAT I BASHKIMIT TË UBI BANCA, BASHKIM I CILI PËRFUNDOI ME SUKSES PA KOSTO SOCIALE, DHE NË VLERËN MBI 6 MILIARD EURO NË VITIN 2020 DHE MBI 300 MILION EURO NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2021, TË DYJA KËTO SHUMA PËRBËJNË FITIMIN PARA TATIMIT, TË CILAT I JANË DEDIKUAR GRUPIT PËR TË FORCUAR MË TEJ QËNDRUESHMËRINË E REZULTATEVE.

NISMAT DHE INICIATIVAT E INTESA SANPAOLO PËR TË PËRBALLUR NDIKIMET E PANDEMISË COVID-19:

- SIGURIMI DHE OFRIMI I KUSHTEVE TË SIGURTA PËR PUNONJËSIT E GRUPIT DHE KLIENTËT;

- MBËSHTETJA EKONOMIKE PËR INICIATIVAT E KUJDESIT SHËNDETËSOR PËRMES DONACIONEVE NË VLERËN PREJ MË SHUMË SE 100 MILIONË EURO;

- AKORDIMI I SHUMËS PREJ 150 MILION EURO NGA FONDI PËR NDIKIMET (E BARABARTË ME 50%) ME QËLLIM ZVOGËLIMIN E DHE ZBUTJEN E VËSHTIRËSIVE SOCIALE EKONOMIKE;

- BANKA E PARË NË ITALI QË PEZULLOI PAGESËN E KËSTEVE TË KREDIVE HIPOTEKORE DHE KREDIVE TË TJERA, PËRPARA HYRJES NË FUQI TË RREGULLORES (PEZULLIMET E PAGESAVE PËR SHUMËN PREJ 109 MILIARD EURO TË MIRATUAR DERI MË SOT) DHE QË NËNSHKROI PROTOKOLLIN E BASHKËPUNIMIT  ME SACE, DUKE OFRUAR DHE GARANTUAR MBËSHTETJE TË MENJËHERSHME PËR NDËRMARRJET DHE SHOQËRITË QË JANË SUBJEKT I DEKRETIT PËR LIKUIDITETIN (39.5 MILIARDË EURO DUKE PËRFSHIRË DHE FONDIN PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME JANË AKORDUAR DERI MË SOT);

- DHËNIA E KREDIVE TË REJA DERI NË VLERËN PREJ 50 MILIARDË EURO NDËRMARRJEVE DHE PROFESIONISTËVE PËR TË MBROJTUR PUNËT DHE MENAXHIMIN E PAGESAVE GJATË SITUATËS SË EMERGJENCËS.

TENDENCAT E MJEDISIT TË RI E GJETËN INTESA SANPAOLO TË PAJISUR PLOTËSISHT ME MJETET E DUHURA FALË AVANTAZHEVE DHE PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË GRUPIT:

- LIDERSHIPI NË MENAXHIMIN & MBROJTJEN E PASURIVE SI DHE POZICIONIMI MË I FORTË NË SEKTORIN E SIGURIMIT TË SHËNDETIT NËPËRMJET RBM;

- MENAXHIMI EFEKTIV PROAKTIV I KREDISË (PULSE) DHE KRIJIMI I PARTNERITETEVE STRATEGJIKE TË GRUPIT ME AKTORËT KRYESOR TË MENAXHIMIT TË KREDIVE ME PROBLEME;

- PLAN DHE PROGRAM I MIRË-ORGANIZUAR  DIXHITAL, ME RRETH 12.1 MILION KLIENTË QË PËRDORIN KANALET BANKARE ALTERNATIVE (MULTICHANNEL) DHE RRETH 7.5 MILION KLIENTË TË CILËT PËRDORIN APLIKACIONIN E INTESA SANPAOLO, SI DHE PARTNERITETI STRATEGJIK ME NEXI PËR SISTEMET E PAGESAVE;

- RRETH 79,000 PUNONJËS TË GRUPIT KANË PUNUAR NË DISTANCE NË KUADRIN E INICIATIVËS SMART WORKING DHE OPTIMIZIMI I MODELIT TË SHPËRNDARJES ME RACIONALIZIMIN E DEGËVE, PARTNERITETI STRATEGJIK BANCA 5 - SISALPAY (MOONEY), DHE OFRIMI I SHËRBIMEVE PËR PJESËN MË TË MADHE TË KLIENTËVE NËPËRMJET KANALEVE ALTERNATIVE;

- LIDERSHIP NË PËRFSHIRJEN TEK TREGUESIT E QËNDRUESHMËRISË DHE VLERËSIMET NDËRKOMBËTARE ESG.

POZICIONI I KAPITALIT ISHTE SOLID DHE MBI KËRKESAT RREGULLATORE, EDHE SIPAS SKENARIT TË RËNDUAR TË STRES TESTIT TË AUTORITETIT BANKAR EVROPIAN/ BANKËS QENDRORE EVROPIANE: RAPORTI I KAPITALIT BAZË REZULTOI 15.7% PA VLERËN PREJ 2,116 MILION EURO TË DIVIDENDËVE TË PËRLLOGARITUR PËR GJASHTËMUJORIN E PARË TË 2021 NGA KAPITALI.

 

TË ARDHURAT NETO ARRITËN VLERËN PREJ 3,023 MILION EURO, DUKE SHËNUAR NJË RRITJE ME 17.8% NË KRAHASIM ME GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2020.

MARZHI OPERACIONAL U RRIT ME 5.9% NË KRAHASIM ME GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2020.

CILËSIA E KREDISË U PËRMIRËSUA, NIVELI I KREDIVE ME PROBLEME BRUTO U ZVOGËLUA ME 7.6% DERI NË FUND TË VITIT 2020 DHE ME GATI 33 MILIARD EURO QË PREJ FUNDIT TË VITIT 2017, DUKE TEJKALUAR ME AFËRSISHT 7 MILIARD EURO OBJEKTIVIN PREJ 26 MILIARD EURO TË ULJES SË NIVELIT TË BORXHIT PËR TË GJITHË PERIUDHËN KATËR VJEÇARE TË PLANIT TË BIZNESIT 2018 – 2021. RAPORTI BRUTO I KREDIVE ME PROBLEME REZULTOI 4.1% DHE RAPORTI NETO I KREDIVE ME PROBLEME 2.1%. KOSTOJA VJETORE E RISKUT GJATË GJASHTËMUJORIT TË PARË TË VITIT 2021 PËSOI NJË RËNIE NË 43 PIKË BAZË.

 

INTESA SANPAOLO VAZHDON TË OPEROJË SI FAKTOR PËRSHPEJTUES NË RRITJEN E EKONOMISË REALE NË ITALI. GJATË GJASHTËMUJORIT TË PARË TË VITIT 2021 KREDITË E REJA AFAT-MESME/ AFAT-GJATA QË KA DISBURSUAR GRUPI PËR INDIVIDËT DHE BIZNESET ITALIANE ARRITËN VLERËN PREJ AFËRSISHT 37 MILIARD EURO. NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2021, GRUPI NDIHMOI DHE LEHTËSOI RIKUPERIMIN NË STATUSIN E KREDIVE PA PROBLEME MË SHUMË SE 128,000 KOMPANI QË PREJ VITIT 2014, DUKE RUAJTUR RRETH 640,000 VENDE PUNE PËRGJATË TË NJËJTËS PERIUDHË. GRUPI KA DHËNË KREDI AFAT MESME/AFAT GJATA NË VLERËN PREJ MË SHUMË SE 400 MILION EURO PËR BIZNESET DHE INDIVIDËT NË MBËSHTETJE TË PLANIT TË ITALISË PËR RIKUPERIMIN DHE RIPËRTËRITJEN. 

 

PËRGJEGJËSIA SOCIALE DHE KULTURORE E GRUPIT NË ITALI U PASQYRUA DHE REZULTOI NË:

- NISMA DHE INICIATIVA PËR TË ZVOGËLUAR VARFËRINË E FËMIJËVE DHE PËR TË MBËSHTETUR NJERËZIT NË NEVOJË, DUKE SHPËRNDARË, QË NGA VITI 2018, RRETH 19.9 MILION VAKTE USHQIMORE, 1.2 MILION SHTRETËR, DUKE MBULUAR 260.500 RECETA MJEKËSORE DHE 212.000 ARTIKUJ VESHJEJE;

- FONDI PËR NDIKIM, ME RRETH 123 MILION EURO, I CILI ËSHTË AKORDUAR, QË PREJ FILLIMIT TË KRIJIMIT TË TIJ, NGA MERITO (LINJA E PARË E KREDISË PA KOLATERAL, DEDIKUAR PËR TË GJITHË STUDENTËT ITALIAN); FILLIMI NË KORRIK TË VITIT 2020 I INICIATIVËS “MAMA NË PUNË”, (NJË HUA E SUBVENCIONUAR PËR TË RUAJTUR EKUILIBRIN MIDIS MËMËSISË DHE PUNËS, E CILA PREJ FILLIMIT TË SAJ KA ARRITUR VLERËN PREJ RRETH 0.5 MILION EURO); DHE NË GUSHT 2020 U NDËRMOR INICIATIVA E KREDIDHËNIES "XME STUDIOSTATION" (KREDI AKORDUAR FAMILJEVE NË MBËSHTETJE TË MËSIMIT NË DISTANCË NË VLERËN PREJ 1.7 MILION EURO);

- LINJA PLAFOND PËR KREDITIMIN E EKONOMISË QARKULLUESE ME VLERË 6 MILIARD EURO NË MBËSHTETJE TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM, NGA E CILA AKTUALISHT ËSHTË DISBURSUAR VLERA PREJ RRETH 4.5 MILIARDË EURO; KREDIA S PËR PËRMIRËSIMIN E PROFILIT TË QËNDRUESHMËRISË SË NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME (NGA LINJA E PLAFONDIT PREJ 2 MILIARD EURO, AKTUALISHT PREJ FILLIMIT JANË DISBURSUAR 780 MILION EURO);

-NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2021, JANË VLERËSUAR MBI 250 KOMPANI TË REJA (RRETH 2,900 QË PREJ VITIT 2018) NËPËRMJET TRE PROGRAMEVE PËRSHPEJTIMI TË CILAT KANË TRAJNUAR DHE ASISTUAR 56 KOMPANI TË REJA (MBI 440 KOMPANI QË PREJ VITIT 2018);

- PROGRAMI NË ZHVILLIM "TË RINJTË DHE PUNA - GIOVANI E LAVORO" KISHTE SI QËLLIM PREZANTIMIN E 5,000 TË RINJVE NË TREGUN ITALIAN TË PUNËS: GJATË GJYSMËS SË PARË TË VITIT 2021, APLIKUAN NË PROGRAM RRETH 5,000 RINJ (MBI 20,000 QË PREJ VITIT 2019), AFËRSISHT 800 STUDENTË U INTERVISTUAN DHE GATI 350 STUDENTË U TRAJNUAN NË 14 KURSE TË TRAJNIMIT, NJË PROGRAM KU PREJ FILLIMIT TË TIJ JANË PËRFSHIRË RRETH 1,700 KOMPANI (JANË INTERVISTUAR GATI 4,400 STUDENTË DHE JANË TRAJNUAR MBI 1,800 NGA VITI 2019);

- NDËRTIMI QË PO REALIZOHET NË TË DYJA VENDET E NDËRTESAVE TË GALERISË SË RE D'ITALIA NË TORINO DHE NAPOLI, SECILA ME NJË SIPËRFAQE PREJ 9,000 METRA KATROR DEDIKUAR PËRKATËSISHT FOTOGRAFISË DHE KRYEVEPRAVE TË KARAVAXHOS; EKSPOZITA “TIEPOLO: VENECIA, MILANO, EVROPA” NË GALERINË D’ITALIA NË MILANO ISHTE HAPUR KRYESISHT ONLINE, E CILA U VIZITUA NGA 52.6 MILION VIZITORË DHE REGJISTROI NJË MILION NDËRVEPRIME MBI PËRMBAJTJET DIGJITALE PËR GALERINË D ‘ITALIA NËPËRMJET KANALEVE SOCIALE TË INTESA SANPAOLO; PAS IZOLIMIT, EKSPOZITAT "LOS ANGELES (GJENDJA EMOCIONALE)" NË NAPOLI DHE "RIKTHIMI I PIKTURËS. PIKTURA NË VITEVE '80 NË ITALI” NË MILANO, PREZANTIMI DIREKT LIVE I TË CILAVE ARRITI SHIKUESHMËRINË E AFËRSISHT 800,000 NJERËZVE, JANË HAPUR PËR PUBLIKUN.

FITIMI NETO ARRITI VLERËN 3,023 MILION EURO NË GJASHTËMUJORIN E PARË 2021, 17.8% MË SHUMË SE NË TË NJËJTË PERIUDHË NË VITIN 2020.

• MARZHI OPERACIONAL U RRIT ME 5.9% ME SHUMË SE NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2020

• TË ARDHURAT NET NGA KOMISIONET U RRITËN ME 13.2% MË SHUMË SE NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2020

• SHPENZIMET OPERACIONALE RANË ME 2.3% NË KRAHASIM ME GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2020

• U PËRMIRËSUA TENDENCA E CILËSISË SË KREDISË

• NIVELI I KREDIVE ME PROBLEME PËSOI RËNIE

  • RËNIA BRUTO E KREDIVE ME PROBLEME: RRETH 33 MILIARD EURO QË NGA MUAJI DHJETOR 2017 DHE RRETH 46 MILIARD EURO QË NGA SHTATORI 2015, MUAJ NË TË CILIN U REGJISTRUA DHE NIVELI ME I LARTË
  • NIVELI BRUTO I KREDIVE ME PROBLEME RA ME 7.6% DHE NIVELI NETO ME 9.6% NË FUND TË VITIT 2020, RAPORTI I KREDIVE ME PROBLEME NDAJ TOTALIT TË KREDISË REZULTOI 4.1% BRUTO DHE 2.1% NETO

• KOSTOJA VJETORE E RISKUT NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2021 U ZVOGËLUAN NË 43 PIKË BAZË

• POZICIONI SOLID I KAPITALIT REZULTOI MBI KËRKESAT RREGULLATORE

• RAPORTI I KAPITALIT BAZË NË 30 QERSHOR 2021, PAS ZBRITJES NGA KAPITALI TË VLERËS SË PËRLLOGARITUR TË DIVIDENDËVE PREJ 2,116 MILION EURO NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2021 REZULTOI:

  • 14.9% NË PËRDORIM GRADUAL PHASED-IN (1) (2)
  • 14.4% I NGARKUAR PLOTËSISHT (1) (3)
  • 15.7% PRO-FORMA NGARKUAR PLOTËSISHT (1) (*)

(1) Pas zbritjes së vlerës së dividendëve të përllogaritur në gjashtëmujorin e parë të vitit 2021 dhe kuponëve të përllogaritur për çështjet të kapitalit shtesë.

(2) Llogaritur duke përfshirë zbutjen e impaktit të zbatimit për herë të parë të SNRF 9.

(3) Llogaritur duke përjashtuar zbutjen e impaktit të zbatimit për herë të parë të SNRF 9.

(*) Vlerësuar duke zbatuar parametrat e ngarkuar plotësisht në pasqyrat financiare më datë 30 qershor 2021, duke marrë në konsideratë përthithjen totale të të drejtave tatimore të shtyra (DTSH) në lidhje me ripozicionimin e emrit të mirë, rregullimet e kredive, zbatimin për herë të parë të SNRF 9 dhe kontributin në mjete monetare publike të patatueshme me vlerë €1,285 milion, fond i cili mbulon kostot për integrimin dhe racionalizimin në lidhje me blerjen e grupit të agreguar  të bankës popullore të Vicenza dhe Bankës Veneto (Banca Popolare di Vicenza dhe Veneto Banca), si dhe përthithjes së pritshme të të drejtave tatimore të shtyra për humbjet e mbartura dhe të drejtat tatimore të shtyra për blerjen e UBI Banca, dhe shpërndarjen e parashikuar të fitimit neto të gjashtëmujorit të parë të vitit 2021 të kompanive të sigurimit.

Të duhet ndihmë?

Kontakto shërbimin e klientit

Zgjidh asistencën e duhur

+355 68 7573 000

Shtyp 1 për Shqip; 2 për Anglisht; 3 për Italisht
Për t'u lidhur me Shërbimin e Klientit
1
Për të raportuar një Kartë të Humbur ose të Vjedhur
2
Për Shërbimet e Thesarit
3
Për t'u rikthyer në Menunë Kryesore
0